Patricia Kamp - Thuisonderwijs

Rotterdamse famile vlucht naar Ierland wegens hetze thuisonderwijs

In Actueel, Opinie by beheer

Paul en Patricia Kamp hebben zich met verve ingezet voor gezinnen en kinderen in de Rotterdamse achterstandswijk Pendrecht. Als jeugdwerkers stonden zij klaar voor het werk van de door hen opgerichte Stichting Sonshine.

Op grond van richtingbedenkingen gaan hun eigen kinderen niet naar een school. Het gezin geeft het onderwijs zelfstandig vorm, de kinderen krijgen thuisonderwijs.

Op 4 februari 2016 werd bekend dat het gezin Kamp het land heeft verlaten. ‘Gevlucht’, zoals ze zelf zeggen. “Geëmigreerd naar Ierland”, omdat wethouder Hugo de Jonge vindt dat thuisonderwijs in Rotterdam niet nodig is.

Patricia:

De wethouder wil ‘nee’

Op 20 Februari 2015 werd onder leiding van wethouder Hugo de Jonge (CDA) een heksenjacht op thuisonderwijzers ontketend in Rotterdam.

Hij vindt dat thuisonderwijs in Rotterdam ‘onnodig’ en ‘onwenselijk’ is. Dit blijkt uit de eerste brief die hij aan aan de ouders stuurde, alsmede zijn uitspraken in interviews en raadsvergaderingen in die periode.

Rotterdamse ouders die zich beroepen op hun wettelijke rechten zijn gedwongen om dingen te doen die de wet niet van hen vraagt of eist. Zij verliezen daarmee hun rechtszekerheid.

Er is in Rotterdam een situatie ontstaan waarin gezinnen die zich beroepen op een wettelijk recht en zich van hun rechten maximaal verzekerd willen weten, door de gemeente en wethouder Hugo de Jonge zijn opgejaagd en zich genoodzaakt zien zich te weren tegen onrechtmatige inzet van machtsmiddelen. Deze ouders kennen hun rechten en verdedigen die maximaal. Via de tijdlijn op de website Thuisonderwijs in Rotterdam is de politieke toestand precies na te lezen.

Dossier Thuisonderwijs in Rotterdam

http://www.thuisonderwijsinrotterdam.nl/

De Rotterdamse ouders bieden weerstand tegen de praktijken van de wethouder omdat zij hun rechtszekerheid wensen te behouden. Er zijn namelijk geen wettelijke kaders die voor de gemeente Rotterdam beschrijft hoe zij mogen handelen ten aanzien van vrijstellingen volgens artikel 5b van de leerplichtwet, behalve het registreren van de kennisgeving.

De zaak is zozeer op de spits gedreven door wethouder De Jonge dat hij uiteindelijk de ouders heeft bedreigd met het inschakelen van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK, ‘de Raad’).

Dit ging de familie Kamp, die door het werk van hun stichting regelmatig getuige zijn geweest van de in hun ogen onbetrouwbare handelswijze van de Raad voor de Kinderbescherming, een grote stap te ver.

De Grondwet zegt ‘ja’

In Nederland komen twee grondrechten, de godsdienstvrijheid en de onderwijsvrijheid, samen in één wetsartikel: leerplichtwet artikel 5, sub b. Dit erkent het recht dat ouders hebben op vrijstelling van de plicht om hun kinderen op een school in te schrijven wanneer zij van mening zijn dat er geen school beschikbaar is die aansluit op hun levensbeschouwelijke visie. In de praktijk komt het er op neer dat ouders vervolgens zelf zorg dragen voor het onderwijs voor hun kinderen, wat in de volksmond ‘thuisonderwijs’ wordt genoemd. Zo hebben gezinnen recht op onderwijs dat volledig aansluit bij de eigen geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Men heeft van rechtswege vrijstelling wanneer men aan het college van burgermeester en wethouders van de plaatselijke gemeente kennisgeving doet van het feit dat men een ‘richtingbezwaar’ heeft. Dit houdt in dat men geen toestemming nodig heeft via de gemeente of via een leerplichtambtenaar maar dat de leerplichtambtenaar de kennisgeving slechts controleert op basis van de eisen die de leerplichtwet ervoor stelt, en de kennisgeving registreert.

Richtingbezwaar

Voor nadere informatie, zie: http://www.richtingbezwaar.nl